Nowoczesny Obiekt Magazynowy Wrocław NEONET

Nowoczesny Obiekt Magazynowy Wrocław NEONET
Żmigrodzka 242D, 51-180 Wrocław, Poland
sprzedaż / for sale 16,000,000PLN - magazyny / warehouses
9200 m2

Na sprzedaż nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami biurowo-magazynowymi we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej, obręb Poświętne. Nieruchomość położona na działkach o nr ew. : 12/4, 12/31, 12/32 i 12/30 o łącznej powierzchni 20289 m2. Użytkownikiem wieczystym gruntu i właścicielem budynków jest  NEONET S.A. 

Na działce znajduje się kilka obiektów. Najważniejsze to: 

– Budynek starej i nowej hali z częścią biurową o powierzchni użytkowej 7.184 m2. Budynek parterowy. W części budynku wydzielono część biurową, znajdującą się na parterze oraz na pierwszej kondygnacji. Stropodach tworzy blacha trapezowa ułożona na płatwiach. Dach jest ocieplony styropianem i pokryty dwiema warstwami papy. Obudowę ścian zewnętrznych wykonane są z kaset wzdłużnych ocieplonych wełną mineralną, osłoniętych od zewnątrz blachą trapezową. Media: energia elektryczna, woda, kanalizacja, sieć teleinformatyczna, centralne ogrzewanie, instalacja alarmowa. 

– Biurowiec o powierzchni użytkowej 556.364m2. Budynek wolnostojący, parterowy. Ściany murowane z pustaków cementowo-wapiennych. Elewacja wykonana z paneli PCV. Stropodach z płyt korytkowych pokrytych dwoma warstwami papy. W budynku znajduje się kotłownia wyposażona w dwa kotły CO zasilane olejem opałowym. Kotłownia dostarcza energię cieplną do innych budynków. Media : energia elektryczna, woda, kanalizacja, CO, klimatyzacja, sieć teleinformatyczna. 

– Magazyn z częścią socjalną ( łączący portiernię z garażami) o powierzchni użytkowej 1528.18m2. Budynek parterowy z wydzieloną częściowo powierzchnią socjalną. Konstrukcja ścian zewnętrznych murowana, wykonana z bloczków cementowych. Przed budynkiem znajduje się rampa załadunkowa, żelbetonowa. Konstrukcja dachowa z dźwigarów kratownicowych, stalowych. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa przymocowana do konstrukcji dachowej poprzez płatwie z kątowników. Media: energia elektryczna, instalacja alarmowa. 

Budynki są w bardzo dobrym stanie technicznym. Nieruchomość jest w pełni wyposażona w sprzęt i urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności w obiekcie. Elementy wyposażenia oraz osprzęt nie stanowi części składowych nieruchomości i nie stanowi przedmiotu wyceny. 

W skład nieruchomości wchodzi także nieruchomość gruntowa położona we Wrocławiu przy ulicy Żmigrodzkiej, obręb Poświętne. Nieruchomość położona na działkach o nr ew.: 12/28 o łącznej powierzchni 1 297m2. Działka o nr 12/28 stanowi drogę wewnętrzną umożliwiającą dojazd do działek o nr ew.: 12/4, 12/30, 12/31, 12/32. Droga wewnętrzna jest drogą utwardzoną. Na działce o nr ew.: 12/4 i 12/32 znajduje się budynek biurowo-magazynowy, który wykracza poza ich granicę na działkę o nr ew.: 12/28. Wycena została sporządzona przy założeniu, że zostanie ustanowiona nieograniczona w czasie służebność korzystania nieodpłatnie z gruntu znajdującego się pod budynkiem oraz przebiegających mediów do momentu wydzielenia geodezyjnie gruntu pod halą magazynową. Ze względu na pełnioną funkcję zbywalność działki powinna nastąpić łącznie z sąsiadującymi działkami stanowiącymi własność tej samej firmy. Nieruchomość jest całkowicie pozbawiona obciążeń. 

Jedną z największych zalet jest położenie, blisko węzła AOW, a zarazem z bardzo dobrą komunikacją z centrum. Dojazd do centrum zajmuje około 15 min. Dobry dostęp do komunikacji miejskiej ( autobusy/tramwaje ). W okolicy znajdują się budynki biurowo-usługowe, zakłady dużych firm oraz centrum handlowe. Istnieje także możliwość wynajęcia całego obiektu. 

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78. OFERTA CHWILOWO WSTRZYMANA!

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. 

English notice:
We offer for sale real estate of land with office and warehouse buildings in Wrocław at Żmigrodzka Street. The property is located on plots of land no. 12/4, 12/31, 12/32 and 12/30 with a total area of 20.289 m2. NEONET S.A. is the perpetual usufruct of the land and the owner of the buildings 

There are several objects on the plot. The most important are: 

– The building of the old and new warehouse with office space with a usable area of 7,184 m2. A one-story building. In part of the building there is an office part, located on the ground floor and on the first floor. The roofs are made of trapezoidal sheet metal. The roof is insulated with polystyrene. The external walls are made of cassettes insulated with mineral wool, protected from the outside with trapezoidal sheet metal. Utilities: electricity, water, sewage system, ICT network, central heating, alarm system. 

– An office building with a usable area of 556.364m2. A detached, one-storey building. Brick walls made of cement-lime blocks. The facade is made of PVC panels. Ceilings made of wood. There is a boiler room in the building equipped with two CO boilers powered with fuel oil. The boiler room supplies thermal energy to other buildings. Utilities: electricity, water, sewage system, central heating, air conditioning, ICT network. 

– Warehouse with a social part (connecting the reception desk with garages) with a usable area of 1528.18 m2. A one-story building with partially separated social space. Brick wall external structure, made of cement blocks. There is a loading ramp in front of the building. Roof structure made of steel truss girders. The roof is covered with a trapezoidal sheet. Utilities: electricity, alarm system. 

The buildings are in very good condition. The property is fully equipped with equipment and facilities necessary to conduct business in the facility. Elements of equipment and fittings are not part of the property and are not the subject of the valuation. 

The property also includes a plot of land located in Wrocław at Żmigrodzka Street. The property is located on plots of land No. 12/28 with a total area of 1,297m2. Plot no. 12/28 is an internal road enabling access to plots no. 12/4, 12/30, 12/31, 12/32. The internal road is a paved road. There is an office and warehouse building on the plot No. 12/4 and 12/32, which extends beyond their borders to the plot No. 12/28. The valuation has been prepared on the assumption that easement will be established for unlimited use of the land under the building and running media free of charge until the geodetic separation of the land under the warehouse. Due to the function of marketability, the plot should be made together with neighboring plots owned by the same company. The property is completely free of encumbrances. 

One of the biggest advantages is its location, close to the AOW junction, and also with very good communication with the center. Access to the center takes about 15 minutes. Good access to public transport (buses / trams). In the area there are office and service buildings, plants of large companies and a shopping center. It is also possible to rent the entire property. 

Contact: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78. THE OFFER CURRENTLY SUSPENDED!

Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law. 

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski