Działka Inwestycyjna Wrocław Irysowa

Działka Inwestycyjna Wrocław Irysowa
Irysowa 31, 51-117 Wrocław, Poland
wynajem / for rent 4,931,260PLN - nieruchomości gruntowe / land
12977 m2

Polecamy teren inwestycyjny we Wrocławiu. Lokalizacja: Wrocław ul. Irysowa 31 Nieruchomość:

1. Działka nr 9, AM-1, obręb WIDAWA
2. Powierzchnia: 1,2977 ha
3. Forma własności – dzierżawa wieczysta
4. Księga Wieczysta nr WRK1/00103140/5
5. Dojazd i komunikacja:
– droga asfaltowa
– dojazd od strony obwodnicy śródmiejskiej około 600 m
– dojazd od autostrady A8 (Autostradowej Obwodnicy Wrocławia) około 2,5 km
6. Kształt działki regularny prostokątny
7. Istniejące budynki i budowle:
– budynek biurowy
– dwie zespolone hale magazynowo-produkcyjne z częścią biurową,
– magazyny i garaże
– teren utwardzony płytami betonowymi
– teren ogrodzony i oświetlony
8. Uzbrojenie terenu:
– stacja transformatorowa na terenie nieruchomości (przynależna nieruchomości)
– przyłącze wodne
– przyłącze telekomunikacyjne
– system kanalizacji bezodpływowej (szambo o pojemności 40 m3)
– odległość od kolektora miejskiej kanalizacji sanitarnej około 400 m
9. Teren nieruchomości wraz z obiektami obecnie podlega wynajmowi podmiotom trzecim. Umowy najmu zawarte na czas nieokreślony z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia. Zawarte są też wymagane prawem umowy na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych.
10. MPZP nr XXXVIII/910/13 z dnia 14.02.2013 r. w rejonie Obwodnicy Śródmiejskiej i ulicy Irysowej we Wrocławiu. Teren oznaczony jako 13AG-U. Dopuszczalne są: aktywność gospodarcza, usługi, usługi towarzyszące, handel detaliczny i mało powierzchniowy, rozrywka, obiekty kultury, wystawy i ekspozycje, biura, obiekty kongresowe i konferencje, hotele, poradnie medyczne, terenowe i kryte urządzenia sportowe, gastronomia, produkcja drobna, obsługa i naprawa pojazdów. Wysokość budynków do 20 m, udział powierzchni zabudowy do 50%, teren biologicznie czynny minimum 15%.

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

We recommend a plot for investment in Wrocław. Location: Wrocław ul. Irysowa 31

Property:
1. Plot no. 9, AM-1, WIDAWA precinct
2. Area: 1.2977 ha
3. Form of ownership – perpetual lease
4. Land and Mortgage Register No. WRK1 / 00103140/5
5. Access and communication:
– asphalt road
– access from the city center ring road, approx. 600 m
– access from the A8 motorway (Wrocław Motorway Bypass), approx. 2.5 km
6. Regular rectangular shape of the plot
7. Existing buildings and structures:
– office building
– two combined warehouse and production halls with an office part,
– warehouses and garages
– area hardened with concrete slabs
– fenced and lighted area
8. Utilities of the area:
– transformer station within the property (belonging to the property)
– water connection
– telecommunications connection
– drainage system (septic tank with a capacity of 40 m3)
– distance from the municipal sanitary sewage collector approx. 400 m
9. The real estate area with its facilities is currently leased to third parties. Lease agreements concluded for an indefinite period with a 3-month notice period. There are also legally required agreements for the disposal of waste and liquid waste.
10. Local Plan No. XXXVIII / 910/13 of February 14, 2013 in the area of the City Center Ring Road and Irysowa Street in Wrocław. The area is marked as 13AG-U. The following are allowed: economic activity, services, accompanying services, retail and small-area trade, entertainment, cultural facilities, exhibitions and exhibitions, offices, congress venues and conferences, hotels, medical clinics, outdoor and indoor sports facilities, gastronomy, small production, service and vehicle repair. Height of buildings up to 20 m, share of built-up area up to 50%, biologically active area at least 15%.

Contact: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78. 


Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Kazimierz Grabkowski