Działka Inwestycyjna Wrocław Brodzka (Sprzedane!)

Działka Inwestycyjna Wrocław Brodzka (Sprzedane!)
Brodzka 10E, 54-103 Wrocław, Poland
sprzedaż / for sale 4,418,000PLN - nieruchomości gruntowe / land
11045 m2

 Polecamy nieruchomość gruntową przy ul. Brodzkiej 10e we Wrocławiu.

1. Lokalizacja: ul. Brodzka 10e we Wrocławiu – Maślice

2. Działki: 45/12; 45/13; 45/14; 45/15 , AM 35 obręb Maślice

3. Powierzchnia:

 • 45/12 – 0,1402 ha
 • 45/13 – 0,2533 ha
 • 45/14 – 0,3690 ha
 • 45/15 – 0,3420 ha
 • Razem: 1,1045 ha

4. Charakter własności: własność Skarbu Państwa – ustanowione użytkowanie wieczyste

5. Przedmiot transakcji: sprzedaż prawa do użytkowania wieczystego

6. Obciążenia: brak obciążeń

7. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego: aktualny uchwalony 8 grudnia 2005 r nr XLIV 2978/05

8. Wytyczne i dopuszczenia MPZP:

 • Obszar wg MPZP: 5 U/1
 • Kategorie przeznaczenia terenu:
 • a) Usługi przemysł, obsługa firm.
 • b) Pozostałe zgodnie z Wypisem i Wyrysem z obowiązującego MPZP
 • c) Zabudowa przemysłowa / usługowa: min 5 m, bez ograniczenia wysokości

9. Przewidywany potencjał powierzchni:
Teren w podstawowym przeznaczeniu jest oznaczony jako przemysłowo usługowy ale zapisy MPZP nie wykluczają funkcji mieszkaniowych i mieszkaniowo usługowych, po zmianie w MPZP podstawowej funkcji przeznaczenia terenu

Sieci:

 • energetyczna – dostęp do mocy zainstalowanej na sąsiedniej działce ze stacji trafo do 800 kW
 • wodna – dostęp do sieci magistralnej fi 160 mm
 • kanalizacyjna
 • możliwe do wybudowania przyłącze do sieci gazowej

10. Nieruchomość posiada udział w drodze wewnętrznej i w związku z tym nie ma ograniczeń w dalszym podziale działek.

11. Nieruchomość jest u Właściciela zaksięgowana jako aktywa handlowe i cena prawa użytkowania wieczystego jest ceną netto.

12. Cena netto 1 m2 – 400 zł (netto).

Kontakt: Kazimierz Grabkowski 602 19 87 78.

Uwaga: wszelkie informacje zamieszczone przez biuro Akcent Office mogą być nieprecyzyjne, nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

English notice:

We recommend a plot of land at ul. Brodzka 10e in Wrocław.

1. Location: ul. Brodzka 10e in Wrocław – Maślice

2. Plots: 45/12; 45/13; 45/14; 45/15, AM 35, Maślice district

3. Area:

 • 45/12 – 0,1402 ha
 • 45/13 – 0,2533 ha
 • 45/14 – 0,3690 ha
 • 45/15 – 0,3420 ha
 • Total: 1,1045 ha

4. Nature of ownership: property of the State Treasury – established perpetual usufruct

5. Subject of the transaction: sale of the right to perpetual usufruct

6. Commitments: no commitments

7. Local Spatial Development Plan: valid adopted on December 8, 2005 No. XLIV 2978/05

8. Guidelines and approvals of local development plan:

 • Area according to zoning development plan: 5 U / 1
 • Land use categories:
 • a) Industry services, company service
 • b) Other in accordance with the Extract and the Chart from the valid local development plan
 • c) Industrial / service buildings: min 5 m, no height limitation

9. Predicted surface potential:
The area of primary use is marked as industrial and service, but the provisions of the Local Develop- ment Plan do not exclude residential and residential and service functions, after the change in the lo- cal development plan of the basic function of the land use

Networks:

 • energy – access to the installed power on the neighboring plot from the transformer station up to 800 kW
 • water – access to the main network fi 160 mm
 • sewerage
 • connection to the gas network possible to be built

10. The real estate has an internal share and therefore there are no restrictions on the further division of plots.

11. The property is booked with the Owner as commercial assets and the price of the perpetual usufruct right is a net price.

12. Net price for 1 m2 – PLN 400 (net).

Contact: Kazimierz Grabkowski +48 602 19 87 78.

Note: any information posted by Akcent Office may be imprecise, are not legally binding and do not constitute an offer within the meaning of the law.

Google Maps

Agent Kazimierz Grabkowski

Contact

podobne nieruchomości

Kazimierz Grabkowski